EsperantoLand-aranĝoj

 

 

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

Aliĝilo/informpetilo

Bonvolu plenigi la ĉi-sekvan formularon. Se vi sube enmetas vian retpoŝtan adreson, tiam aŭtomate sendiĝos konfirmo de viaj enmetitaj datumoj. Eble tamen tio ne alvenos ĉe vi, ĉar via retservisto konsideros ĝin spamo; esperinde ni sukcesos solvi tiun aktualan problemon. La konfirmo de viaj datumoj ne jam estas la konfirmo de via aliĝo, kiu sekvos iom poste.

La tuto estas iom longa, multaj demandoj... Se nun estas tro por vi, pro manko de tempo aŭ emo, volonte nur plenigu la bazajn informojn (nomoj, dato ks.) kaj pri la resto informu nin poste.

 
Mi/ni aliĝas kiel plenpaganto(j).
Mi/ni partoprenos nur la programon.
Mi/ni NE aliĝas nun, sed unue petas pliajn informojn. (Bv. enmeti viajn demandojn sube ĉe "Rimarkoj/demandoj".)
 
Partopreno de ĝis (plentempa: 12-27/01-03)
 
Tranoktado
Mi ŝatus loĝi en unupersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo.
Mi/ni ŝatus loĝi en dupersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo.
Ni ŝatus komune loĝi en tri- ghis seppersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo, sen aliaj homoj (familia ĉambro).
Mi/ni ŝatus loĝi en tri- ĝis seppersona ĉambro kun propraj duŝo/necesejo, kun aliaj homoj.
Ni ŝatus loĝi en diversaj ĉambroj (ekz. gepatroj kaj infanoj).
Mi/ni loĝos aliloke.
 
Mi/ni ŝatus loĝi sola(j) en la ĉambro.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de la sama sekso.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de alia sekso.
Mi/ni volas/pretas loĝi dise aŭ kun la indikita(j) persono(j); vidu sube.
La demando pri ĉambro-kunuloj ne koncernas ĉi tiun aliĝon (loĝado aliloke).
 
Eventualaj rimarkoj pri lifto kaj ŝtuparoj
(La domo havas ĉambrojn atingeblajn per lifto, kaj aliajn, al kiuj necesas iri per ŝtuparoj, maks. kvar etaĝoj. Se por vi malfacilas iri laŭ ŝtuparoj, bv. indiki, ĝis kiom da etaĝoj vi povos/preferos iri. '0' signifas, ke ni provos elekti por vi ĉambron atingeblan per lifto. Bv. konscii, ke eventuale ne eblos plenumi ĉiujn dezirojn.)
Mi/ni petas ĉambron atingeblan per maks.   ŝtuparoj/etaĝoj.
 
Loĝado en hotelo aŭ NR-ejo mem
Por povi akcepti ĉiujn partoprenemulojn, kelkfoje necesas loĝigi kelkajn homojn en apuda hotelo (distanco proks. 1,5 km). Kutime tiam ni tie loĝigas ĉefe solulojn kaj parojn, unue partatempajn partoprenantojn, sed ne familiojn kun infanoj.
Bv. informi pri via prefero rilate la loĝadon:
Mi/ni preferas loĝi en hotelo.
Por mi/ni estas en ordo loĝi en hotelo.
Mi/ni petas loĝi en la NR-ejo mem.
 
Pliaj rimarkoj pri la ĉambro kaj duetaĝaj litoj...
(Ekz. "en sama ĉambro kiel ...", "apud la ĉambro de ...", "mi ronkas", "prefere trankvila", "mi petas normalan liton, ne duetaĝan" aŭ ekz. "gepatroj en dupersona ĉambro, junuloj en junula ĉambro kun aliaj junuloj" (neniu kotizodiferenco; volonte indiku, kun kiuj junuloj). Pro la partopreno de multaj infanoj kaj junuloj absoluta trankvileco malfacile eblos; ni provos rezervi koridorojn laŭ la trankvileco.)
 
Manĝo
Ŝatus manĝi vegane (nombro da personoj)
Ŝatus manĝi vegetare (nombro da personoj)
Kelkfoje vegetare/kelkfoje ne (nombro da personoj)
Ĉiam nevegetare (nombro de personoj)
 
Specialaj manĝodeziroj
Se vi havas specialan deziron pri la manĝoj (ekz. sen gluteno, sen laktaĵoj...), tiam bv. informi pri tio sube ĉe "Rimarkoj/demandoj"; en la domo kutime necesos aparte peti pri via manĝo ĉe servisto.
 
Personaj datumoj
(En la papera programbroŝuro publikiĝos - se vi ne petas ion alian - nomoj, retpoŝta kaj poŝta adresoj kun fiksdrata tel.-n-ro; ĉe infanoj la naskiĝjaro. Profesio kaj interesoj servas por pli bone kunmeti la programon.)
Bv. nepre enmeti la informojn markitajn par steleto '*'.

Persona nomo* (1)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso por korespondado
Bonvolu indiki retpoŝtan adreson por faciligi la kontakton!
Plurajn retadresojn disigu per komo, ',' .
Naskiĝdato (bv.: jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Persona nomo* (2)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Persona nomo* (3)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Persona nomo* (4)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Persona nomo* (5)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Persona nomo* (6)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina alia
 
Partopreno en Esperanto-kurso
Bv. indiki, kiu eventuale volas partopreni en kia kurso (komencantoj/progresantoj/konversacio); eble informu pri la lingva nivelo. Bv. noti, ke kutime por infanoj ni ne ofertas apartajn lingvo-kursojn; ili ricevas lingvan subtenon de la diversaj kursgvidantoj.
 
Strato, n-ro*
Poŝtkodo*
Urbo*
Regiono/provinco (eble)
Lando*
Telefono(j) (internacie)
(ekz. +49-30-685 58 31)
Poŝtelefono
(ekz. +49-173-162 90 63)
Telekopiilo
 
Mi/ni alvenos per trajno.
Mi/ni alvenos per buso.
Mi/ni alvenos per aŭto.
Mi/ni alvenos per aviadilo.
 
Mi/ni antaŭpagas por ĉiu plenpaganto 50 eŭrojn (kaj por ĉiu nura programpartoprenanto sen loĝado 20 eŭrojn) al la sekva konto (ĉe mallonga partopreno necesas pagi nur la kotizon); la reston mi/ni pagos ĝis la 20-a de novembro.
Konto-n-ro IBAN: DE07 2501 0030 0259 6583 01, internacia banka kodo - BIC: PBNK DE FF, EsperantoLand e. V. ĉe "Postbank Hannover"
eold-g, EsperantoLand, ĉe Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
eold-g, EsperantoLand, ĉe Universala Esperanto-Asocio (UEA)
Bonvolu indiki "Novjara Renkontigho".
 
"Amiko de EsperantoLand"
Por nia asocio estas pli bone ricevi monon per donaco ol per kotizo. Tial ni petas vin pri la jena aranĝo: Donacu al EsperantoLand la sumon de 50 eŭroj (7 € tage) - kaj per tio fariĝu "Amiko de EsperantoLand". Tiam vi ĝuos rabaton de 50 eŭroj kaj sume via entuta pago restos sama. La sama aranĝo funkcias por junuloj (4-27 jaroj) kun sumo de 25 eŭroj (2,50 € tage).
Kompreneble ni ĝojos, se vi ŝatos aldone donaci etan sumon - faru laŭ via bontrovo. Ni uzas la monon ĉefe por nia informa laboro pri Esperanto kaj por gazetaraj rilatoj.
 
Mi volas esti "Amiko de EsperantoLand".
 
Mi/ni krome donacas la jenan sumon al EsperantoLand:   eŭroj.
 
Multan dankon!
 
Papera programbroŝuro
(Ni volas eviti la presadon de tro da broŝuroj; tial bv. informi sekve.)
Por nia familio/grupo ni ŝatus havi proksimume    papera(j)n programbroŝuro(j)n; enmetu laŭ via deziro.
(Disponeblos elektronika versio por via poŝtelefono kaj la programo plu estos afiŝata.)
 
Eventuala programkontribuo
Mi/ni ŝatus kontribui al la programo per ...
(ekz. prelego, kurso, infana programo, muzikaĵo, teatraĵ(et)o, promen- aŭ ekskursgvidado, kafeja servo aŭ io alia). Bv. eble indiki, se vi jam scias: Daŭro de la programero, ofteco, preferata tempo, bezonataj iloj, kelklinia priskribo. Grandan antaŭdankon!
 
Mentoroj por novuloj
Por faciligi al novuloj la partoprenon en NR/NIS.
Se vi la unuan aŭ duan fojon partoprenos en la renkontiĝo kaj eble nur eklernas Esperanton: Ĉu vi ŝatos havi je via dispono spertan Esperanto-parolanton?
Se vi jam plurfoje partoprenis en NR/NIS kaj eble ankaŭ en aliaj renkontiĝoj: Ĉu vi ŝatos eble subteni novan partoprenanton? Ni cetere decidis, ke tio estas grava kontribuo al la etoso de NR kaj ke sekve vi kiel mentoro ricevu etan rabaton, simile kiel ĉe prelego k.s.
Ni pripensas formi etajn grupojn de proks. kvin homoj, novuloj kaj spertuloj, tiel ke en kazo de bezono la novulo havos pli bonan ŝancon trovi mentoron. Jen iom skribu, se vi ŝatos havi mentoro(j)n aŭ se vi ŝatos esti mentoro:
 
 
Rimarkoj/demandoj,
(ret)adresoj de homoj, kiujn ni invitu al la Novjara Renkontiĝo
 
Kiel vi eksciis pri NR? (Se vi venas la unuan fojon.)
(Ekzemple per la retlisto "...", en la retpaĝo "...", el kalendaro de Esperanto-renkontiĝoj en "...", en la renkontiĝo "...", per amikoj/konatoj, per alia vojo, nome ...)
 
 
Mi/ni permesas, ke la enmetitaj datumoj estas enmemorigataj en komputilo.
 
Mi/ni konsentas, ke fotoj kaj filmoj registrataj dum la renkontiĝo, kie mi/ni videblas, estos publikigataj en la retpaĝaro de EsperantoLand au en aliaj retpaĝaroj au publikaĵoj.
 
Informante pri la Novjara Renkontiĝo vi rajtas mencii min/nin kiel partoprenonto(j)n sur la paĝo 'Kiu jam aliĝis?'.
 
Bv. enmeti la vorton ZamXenhof sen X (por eviti sendadon de aŭtomate produktataj mesaĝoj)

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)

supren

 
© EsperantoLand